ถนนทางหลวงชนบทในโครงข่ายที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย จังหวัดสงขลา

Submitted by DRR_D62 on Tue, 12/20/2011 - 16:30

สาย สข.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 42-บ้านลำลอง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี ระยะทางตลอดสาย 7.953 กม. ช่วงวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2554 กระแสน้ำกัดเซาะผิวทาง,โครงสร้างทางและท่อลอดเหลี่ยม คสล. ช่วง กม.ที่ 0+000-7+483 รถสามารถผ่านไปมาได้ รายละเอียดการซ่อมฟื้นฟู ซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง ระยะทาง 4.983 กม. ช่วง กม.0+000 ถึง 2+700 และ กม.5+200 ถึง 7+483 งบประมาณค่าซ่อมฟื้นฟู 1,158,000 บาท ปัจจุบันได้ซ่อมฉุกเฉิน รถสามารถผ่านได้สะดวกปลอดภัยแล้ว

|